Danina solidarnościowa – procedura

Danina solidarnościowa - procedura

Danina solidarnościowa – procedura

Procedura w zakresie daniny solidarnościowej ma prowadzić po pierwsze do weryfikacji obowiązków odprowadzenia zobowiązania w formie daniny solidarnościowej (jako zasady), po drugie do jej ewentualnego prawidłowego obliczenia i odprowadzenia (w tym złożenia odpowiedniego formularza).

Osoba fizyczna osiągająca określone dochody

Procedura rozpoczyna się od tego, że osoba fizyczna podlegająca zasadom ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) uzyskuje dochody, które powinny zostać opodatkowane podatkiem dochodowym. Zgodnie z art. 30h ustawy o PIT dochody, których suma może stanowić podstawę do wskazania obowiązku zapłaty daniny solidarnościowej to dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 1, 9 i 9a, art. 30b, art. 30c oraz art. 30f ustawy o PIT.

Pierwszym elementem weryfikacji dla podatnika, który zastanawia się czy podlega daninie solidarnościowej powinno być zasadnie pytania zgodnego z zasadami 30h – który stwierdza, że Podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad 1 000 000 zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach (wskazanych powyżej). Podatnik powinien więc ustalić, czy wystąpiła u niego nadwyżka sumy dochodów w wysokości przekraczającej 1 00 000 (milion złotych)?

Jeżeli nie, na tym etapie weryfikacja zostaje zakończona – a podatnik nie będzie zobowiązany do zapłaty daniny solidarnościowej. Jeżeli jednak odpowie o nadwyżce pozytywnie (tak) powinien przejść do następnego kroku – obliczenia podstawy do wskazania daniny solidarnościowej.

Obliczenie daniny solidarnościowej

Kwotę daniny solidarnościowej podatnicy, którzy są zobowiązani do jej zapłacenia muszą obliczyć samodzielnie. Zgodnie z regułami ustalonymi przez ustawodawcę:

Wyciąg z przepisów:

Podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad 1 000 000 zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 1, 9 i 9a, art. 30b, art. 30c oraz art. 30f po ich pomniejszeniu o:

1) kwoty składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a,

2) kwoty, o których mowa w art. 30f ust. 5

– odliczone od tych dochodów.

  1. Przy ustalaniu wysokości podstawy obliczenia daniny solidarnościowej w roku kalendarzowym, o którym mowa w ust. 4, uwzględnia się dochody i kwoty pomniejszające te dochody zgodnie z ust. 2 wykazywane w:

1) rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7, jeżeli podatek wynikający z tego rozliczenia jest podatkiem należnym,

2) zeznaniach wymienionych w art. 45 ust. 1, ust. 1a pkt 1 i 2 oraz ust. 1aa

– których termin złożenia upływa w okresie od dnia następującego po dniu upływu terminu na złożenie deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej w roku poprzedzającym ten rok kalendarzowy do dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 4.

Wysokość daniny solidarnościowej

Zgodnie z zasadami ustalonymi przez ustawodawcę danina solidarnościowa wynosi 4% podstawy obliczonej na zasadach daniny solidarnościowej – wskazanych powyżej. W celu prawidłowego formalnego obliczenia daniny solidarnościowej oraz możliwości jej odpowiedniej zapłaty, podatnik do 30 kwietnia powinien przygotować odpowiednią deklarację w zakresie daniny solidarnościowej, a następnie uiścić zapłatę.

0 0 votes
Daj ocenę
Doradca GSM

Doradca GSM

Leave a Replay